Algemeen

Op deze pagina vindt u de disclaimer van de website www.aquadrolics.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Aqua Drolics. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden. De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links naar bedrijven of organisaties waarmee wij (tijdelijk) samenwerken, zijn eigendom van Aqua Drolics.


Inhoud

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.
Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Aqua Drolics is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Aqua Drolics B.V.

Geen garantie op juistheid

De website van Aqua Drolics biedt aan websitebezoekers en potentiele klanten informatie over de producten en diensten en daaraan gerelateerde onderwerpen. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wij streven naar een actuele website met voortdurend professioneel website onderhoud. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Aqua Drolics B.V. te mogen claimen of te veronderstellen.
Het kan voorkomen dat informatie, waaronder eigenschappen zoals kleur en technische informatie van aangeboden producten of diensten, die op de website wordt gepubliceerd wordt, onvolledig en/of onjuist is, dan wel kleine afwijkingen vertoond. U kunt geen aanspraak maken in welke vorm dan ook op grond van foutief weergegeven informatie.
De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Aqua Drolics B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Website buiten het domein van Aqua Drolics

Aqua Drolics is niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden. (Hyper)links in de website van Aqua Drolics die buiten het domein van Aqua Drolics liggen, zijn geen eigendom van Aqua Drolics. Indien de links worden aangeklikt en de bezoeker naar een andere pagina gaat, is Aqua Drolics niet verantwoordelijk. Deze websites liggen buiten het domein van Aqua Drolics en worden niet door Aqua Drolics onderhouden. Aqua Drolics sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.

Privacy

Aqua Drolics streeft naar een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.
Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) stelt.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.aquadrolics.nl op deze pagina.

Cookie settings